تبلیغات
چیدمان فارمینگ برای تاون هال 8

 

 

چیدمان فارمینگ برای تاون هال 8 با 4 مورتار و با تاون هال تقریبا بیرون

 

 

این چیدمان فارمینگ برای تاون هال 8 دارای ویژگی های زیر است :

1) تقریبا بیرونی بودن تاون هال برای نگه داشتن شما در لیگی که در آن هستید . شما از این چیدمان فارمیگ میتوانید در لیگ های مختلف استفاده کنید 

2) بیرونی بودن دستگاه ها برای کسانی که فقط دستگاه ها را میزنند ، اگر تمام دستگاه ها را بزنند به 50 درصد نمیرسد که یک ستاره دریافت کنند

3) قیفی بودن قسمت های پایینی برای صدمه بیشتر به دشمن